Informacje o katalogu projektów GAW PK 2021

KOMUNIKAT W SPRAWIE PK GAW 2021

 

Konsystorz Kościoła i Zarząd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, w nawiązaniu do ustaleń podjętych na wspólnym posiedzeniu w Bielsku-Białej w dniu 25 października 2012 r., przedstawiają poniżej tryb wyboru wniosku/wniosków, które złożone zostaną przez Kościół Ewangelicko-Augsburski z prośbą o dofinansowanie w ramach Katalogu Projektów GAW na rok 2021 (PK GAW 2021).


Zwracamy uwagę, że projekty przyjęte do tego PK GAW 2021 otrzymają dofinansowanie najwcześniej w grudniu 2021 r. i tylko na pisemny wniosek dotacjobiorcy.

TRYB WYBORU WNIOSKÓW DO PK GAW 2021:

1.    Do dnia 31 grudnia 2019 r. włącznie, miejscowo właściwe Diecezje przesyłają drogą elektroniczną wstępne wnioski zainteresowanych Parafii z danej Diecezji o dofinansowanie projektów w ramach PK GAW 2021 równocześnie na adres poczty elektronicznej:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

oraz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

a także pocztą tradycyjną na adres: Kościół Ewangelicko-Augsburski, ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa. Przy poczcie tradycyjnej o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

2.    Wstępne wnioski powinny zawierać:
a)    pismo przewodnie,
b)    opis Parafii,
c)    opis projektu,
d)    termin realizacji projektu (nie dłuższy niż dwa lata),
e)    zamykający się plan finansowy projektu (koszty i źródła finansowania). Plan ten powinien być tak skonstruowany, aby wkład własny Parafii wynosił ok. 1/3 kwoty całego projektu, dotacje z innych źródeł również ok. 1/3 kwoty całego projektu, a  dotacja z PK GAW 2021 nie więcej niż 1/3 kwoty całego projektu. Kwota dofinansowania w ramach PK GAW 2021 wynosi 25.000,00 EUR. Wyjaśniamy przy tym, że można składać wniosek na całą kwotę w ramach przyznanej puli lub na część tej kwoty. GAW prosi jednakże, aby przyznanej puli środków zbytnio nie rozdrabniać oraz rekomenduje, aby wnioski o dofinansowanie projektów budowlanych nie schodziło poniżej 5.000,00 EUR.
f)     dokumentację zdjęciową,
g)    opinię właściwej miejscowo Rady Diecezjalnej.

3.    Decyzja, który wniosek zostanie rekomendowany do GAW, podjęta zostanie wspólnie przez Konsystorz i Zarząd BPGA w dniu 17 stycznia 2020 r. O podjętej decyzji zainteresowane Parafie zostaną poinformowane niezwłocznie.

4.    Parafia, której wniosek zostanie wybrany, zobowiązana będzie do dnia 6 marca 2020 r. złożyć w Kancelarii Konsystorza kompletny projekt w języku niemieckim na formularzu GAW. Wzór wniosku obowiązującego w ramach PK GAW 2021 dostępny na dole strony w programie WORD.

5.    Parafia, której wniosek zostanie złożony do GAW zobowiązania będzie również do jego terminowego rozliczenia projektu z dotacjodawcą.

Przypominamy, że do Katalogu Projektów GAW można składać projekty nakierowane na rozwój Parafii mające charakter inwestycyjny (budowa, rozbudowa, renowacja obiektów kościelnych) lub nieinwestycyjny (projekty nakierowane na określone grupy społeczne, projekt misyjne, projekty szkoleniowe itp.).

GAW prosi, aby przynajmniej jeden z wniosków składanych przez Kościoły partnerskie miały socjalno-diakonijny charakter, co znacznie ułatwia GAW zbiórkę funduszy.

Zwracamy również uwagę, że ze środków GAW nie można finansować bieżących kosztów osobowych oraz bieżących kosztów działalności. Przyznana przez GAW dotacja może zostać wydana wyłącznie na realizację projektu. W sytuacjach wyjątkowych możliwa jest zmiana przeznaczenia dotacji. Wymaga to jednak uprzedniej zgody GAW.

W przypadku pytań dotyczących procedury składania wniosków do PK GAW 2021 prosimy o kontakt z dyrektor Kancelarii Konsystorza pod numerem telefonu 22 88 70 204 lub 506 788 784 lub elektronicznie na adres:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Warszawa, dnia 5 grudnia 2019 r.
 
bp Jerzy Samiec, Prezes Konsystorza
ks. Marcin Makula, Prezes BPGA

Materiały źródłowe:

wytyczne GAW dotyczące składanych wniosków:
http://www.gustav-adolf-werk.de/projektantraege.html

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand