Regulamin BPGA

Regulamin

Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa

Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP

 

Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy

wszystkim, a najwięcej domownikom wiary

Ga 6,10

Kościół Ewangelicko – Augsburski w RP w odczuciu braterskiej łączności
i związany nakazami miłości w myśl słów ap. Pawła do Galacjan 6,2 „Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie Zakon Chrystusowy” – uważa za swój obowiązek udzielanie pomocy materialnej parafiom i kościelnym instytucjom dobroczynnym – celem umożliwienia im spełniania zadań, przekraczających ich własne możliwości w zakresie odbudowy, konserwacji i wznoszenia nowych budynków, służących potrzebom kościelnym, niezbędnego ich wyposażenia, jak też wspierania działalności misyjnej Kościoła przez subsydiowanie wydawnictw konfesyjnych i misyjnych.

W tym celu:

§ 1

Bratnia Pomoc imienia Gustawa Adolfa (zwana dalej w skrócie BPGA) jest funduszem Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP (ZPW § 63 pkt 5).

Niniejszy regulamin określa zasady działania BPGA i podlega uchwale Zjazdu Delegatów oraz zatwierdzeniu przez Radę Synodalną w oparciu o opinię Konsystorza Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP.

§ 2

Terenem działalności BPGA jest Kościół Ewangelicko – Augsburski w RP.

O pomocy udzielanej w wyjątkowych przypadkach innym Kościołom, instytucjom i zagranicznym Stowarzyszeniom im. GA decyduje Zarząd informując Zjazd Delegatów BPGA.

§ 3

BPGA ma prawo członkostwa w międzynarodowych Stowarzyszeniach, Organizacjach i Wspólnocie Roboczej GAW i Dzieł Diaspory w Europie.


§ 4

Fundusz BPGA powstaje z:

1.     ofiar rocznych zbieranych we wszystkich Parafiach

2.     ofiar składanych na uroczystościach

3.     ofiar konfirmantów

4.     ofiar, darowizn i zapisów osób indywidualnych oraz instytucji.

Terminy ofiar wyszczególnionych w pkt. 1 i 3 powinny być uzgodnione
z Konsystorzem.

§ 5

1.     W celu zapewnienia ofiarodawcom wpływu na zgodny z ich wolą rozdział subwencji Zarząd BPGA zwołuje raz w roku Zjazd Delegatów reprezentujących poszczególne Diecezje uczestniczące w ofierze na fundusz BPGA.

2.     Wyboru delegatów na Zjazd dokonuje się w sposób następujący:

a)    Zarząd BPGA na podstawie wyniku ofiary poprzedniej zbiórki każdorazowo określa liczbę delegatów z Parafii na kolejny Zjazd, jednak nie więcej niż 4 delegatów z jednej Parafii.

b)    Rady Parafialne w ramach ilości przyznanych miejsc, wybierają delegatów świeckich i zgłaszają ich nazwiska Radzie Diecezjalnej.

c)     Rada Diecezjalna dokonuje zestawienia nazwisk wybranych delegatów świeckich i przekazuje do Zarządu BPGA.

3.     Status delegata przysługuje również:

a)    Członkom Zarządu BPGA

b)    Honorowemu Prezesowi i Honorowym Członkom BPGA

c)     Delegatom Konsystorza

d)    Duchownym Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP.


§ 6

1.     Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy:

a)    Wybór 4 osobowego Zarządu BPGA

-      Prezesa

-      3 członków,

który stanowi jednocześnie prezydium Zjazdu Delegatów.

b)    Rozdział subwencji na wniosek Zarządu przy uwzględnieniu wagi
i nagłości potrzeb jednostki wspomaganej oraz ofiarności jej diecezji.

c)     Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za miniony okres działalności
i udzielenie absolutorium.

d)    Określenie na wniosek Zarządu przeznaczenia ofiary z nabożeństwa Święta BPGA.

e)     Ustalenie miejsca kolejnego Zjazdu Delegatów.

f)     Przyznanie tytułu „Honorowy Prezes BPGA” oraz „Honorowy Członek BPGA”.

g)     Zmiany niniejszego regulaminu.

2.     Uchwały Zjazdu Delegatów zapadają bezwzględną większością głosów delegatów uczestniczących w Zjeździe.

3.     Nowo wybrany Zarząd BPGA zostaje w dniu wyboru w czasie nabożeństwa Święta BPGA wprowadzony w urzędowanie przez Biskupa Kościoła.

§ 7

1.     Działalnością BPGA kieruje wybrany na 5 lat przez Zjazd Delegatów Zarząd w składzie:

a)    Prezes

b)    Wiceprezes

c)     Sekretarz

d)    Skarbnik

2.     Prezes kieruje pracą Zarządu i ustala zakres obowiązków i kompetencji dla poszczególnych jego członków.

3.     Wybór ponowny poszczególnych członków Zarządu na nową kadencję jest dopuszczalny.

4.     Siedzibą Zarządu jest każdorazowo miejsce zamieszkania Prezesa Zarządu.

5.     Honorowemu Prezesowi BPGA i Honorowym Członkom BPGA przysługuje:

a)    Prawo uczestnictwa w pracach Zarządu BPGA z głosem doradczym.

b)    Status delegata na Zjeździe BPGA.

c)     Prawo reprezentowania BPGA na prośbę Zarządu.

§ 8

W posiedzeniach Zarządu poprzedzających Zjazd Delegatów, jak również
w Zjeździe Delegatów, biorą udział:

1.     Dwaj członkowie Konsystorza delegowani jego uchwałą na prawach członków Zarządu BPGA.

2.     Po jednym delegacie Diecezji z głosem doradczym.

§ 9

Do kompetencji Zarządu BPGA należy:

1.     Propagowanie idei Bratniej Pomocy.

2.     Zwoływanie dorocznych Zjazdów Delegatów i ustalenie porządku ich obrad.

3.     Organizowanie ogólnokościelnych i diecezjalnych uroczystości BPGA.

4.     Wydawanie odezw o składanie ofiar i ustalenie ich terminu.

5.     Przyjmowanie i opiniowanie wniosków o subwencje. Wnioskowanie o nie przyznawanie subwencji wnioskodawcom z Diecezji, której subwencjonowane parafie nie rozliczyły się w ustalonym terminie, nie uzyskały prolongaty lub wydatkowały subwencje niezgodnie z jej przeznaczeniem.

6.     Rozliczanie subwencji i w szczególnie uzasadnionych przypadkach prolongowanie terminu rozliczenia oraz udzielanie zgody na zmianę przeznaczenia subwencji.

7.     Przygotowanie w porozumieniu z Konsystorzem:

a)    Projektu podziału subwencji z ofiary rocznej BPGA.

b)    Przyznanie subwencji z funduszu GAW EKD i Dzieł Diaspory.

c)     Przyznanie specjalnej subwencji z funduszu Wspólnoty Roboczej GAW  i Dzieł Diaspory w Europie.

8.     Wykonywanie uchwał Zjazdu Delegatów.

9.     Składanie sprawozdań z działalności BPGA.

10. Określenie liczby i prowadzenie listy delegatów na Zjazd.

11. Przeprowadzanie lustracji w parafiach ubiegających się o subwencje oraz parafii wspieranych przez BPGA. O przeprowadzonych lustracjach Zarząd informuje Konsystorz.

12. Utrzymywanie kontaktu z diecezjami przez poszczególne Rady Diecezjalne lub ich  oficjalnych przedstawicieli.

13. Reprezentowanie BPGA na zjazdach bratnich stowarzyszeń.

14. Prowadzenie korespondencji.

15. Prowadzenie kroniki obejmującej działalność BPGA.

16. Prowadzenie archiwum akt BPGA.

17. Prawo powoływania doradców i ekspertów z każdorazowym określeniem ich uprawnień.


§ 10

1.     Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes co najmniej raz na kwartał.

2.     Uchwały zapadają większością głosów. W razie równej liczby głosów
o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały rozstrzyga głos Prezesa.


§ 11

Bilans BPGA zatwierdza Konsystorz.

§ 12

1.     Koszty organizacyjne Zjazdu Delegatów pokrywane są z funduszy uchwalonych każdorazowo przez Zjazd.

2.     Koszty podróży delegatów Zjazdu pokrywa macierzysta Parafia, delegatów diecezjalnych Diecezja a delegatów Konsystorza Konsystorz.

3.     Koszty funkcjonowania Zarządu pokrywane są z funduszy BPGA.

 

§ 13

Kontrolę zarządzania funduszami BPGA przeprowadza Komisja Rewizyjna Synodu Kościoła. Komisja Rewizyjna przekazuje protokół z tej czynności Synodowi Kościoła i dorocznemu Zjazdowi Delegatów.

 

§ 14

Uchwały Zjazdu Delegatów, dotyczące zmiany niniejszego regulaminu, zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogółu uprawnionych do głosowania i wymagają zatwierdzenia przez Radę Synodalną w oparciu o opinię Konsystorza.

§ 15

W przypadku ustania działalności Zarządu BPGA kompetencje Zarządu i fundusze przejmuje Konsystorz Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP.

 

 

Niniejszy Regulamin uchwalony został na 134 zjeździe BPGA w Cieszynie dnia 29 maja 1997 roku i wszedł w życie uchwałą Rady Synodalnej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP z dnia 7 czerwca 1997. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci swoją moc Regulamin BPGA z dnia 22 marca 1984 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa

Katedralny Kościół Ewangelicko-Augsburski „Zmartwychwstania Pańskiego”

Katowice, 19 czerwca 2014


 

 

Attachments:
Download this file (Zjazd 151 - ulotka os.doc)PORZĄDEK[PORZĄDEK]197 kB

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand