Regulamin BPGA oraz Regulamin wyborów Prezesa i Członków Zarządu

Regulamin

Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa

Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP

 

Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy

wszystkim, a najwięcej domownikom wiary

Ga 6,10

Kościół Ewangelicko – Augsburski w RP w odczuciu braterskiej łączności
i związany nakazami miłości w myśl słów ap. Pawła do Galacjan 6,2 „Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie Zakon Chrystusowy” – uważa za swój obowiązek udzielanie pomocy materialnej parafiom i kościelnym instytucjom dobroczynnym – celem umożliwienia im spełniania zadań, przekraczających ich własne możliwości w zakresie odbudowy, konserwacji i wznoszenia nowych budynków, służących potrzebom kościelnym, niezbędnego ich wyposażenia, jak też wspierania działalności misyjnej Kościoła przez subsydiowanie wydawnictw konfesyjnych i misyjnych.

W tym celu:

§ 1

Bratnia Pomoc imienia Gustawa Adolfa (zwana dalej w skrócie BPGA) jest funduszem Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP (ZPW § 63 pkt 5).

Niniejszy regulamin określa zasady działania BPGA i podlega uchwale Zjazdu Delegatów oraz zatwierdzeniu przez Radę Synodalną w oparciu o opinię Konsystorza Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP.

§ 2

Terenem działalności BPGA jest Kościół Ewangelicko – Augsburski w RP.

O pomocy udzielanej w wyjątkowych przypadkach innym Kościołom, instytucjom i zagranicznym Stowarzyszeniom im. GA decyduje Zarząd informując Zjazd Delegatów BPGA.

§ 3

BPGA ma prawo członkostwa w międzynarodowych Stowarzyszeniach, Organizacjach i Wspólnocie Roboczej GAW i Dzieł Diaspory w Europie.


§ 4

Fundusz BPGA powstaje z:

1.     ofiar rocznych zbieranych we wszystkich Parafiach

2.     ofiar składanych na uroczystościach

3.     ofiar konfirmantów

4.     ofiar, darowizn i zapisów osób indywidualnych oraz instytucji.

Terminy ofiar wyszczególnionych w pkt. 1 i 3 powinny być uzgodnione
z Konsystorzem.

§ 5

1.     W celu zapewnienia ofiarodawcom wpływu na zgodny z ich wolą rozdział subwencji Zarząd BPGA zwołuje raz w roku Zjazd Delegatów reprezentujących poszczególne Diecezje uczestniczące w ofierze na fundusz BPGA.

2.     Wyboru delegatów na Zjazd dokonuje się w sposób następujący:

a)    Zarząd BPGA na podstawie wyniku ofiary poprzedniej zbiórki każdorazowo określa liczbę delegatów z Parafii na kolejny Zjazd, jednak nie więcej niż 4 delegatów z jednej Parafii.

b)    Rady Parafialne w ramach ilości przyznanych miejsc, wybierają delegatów świeckich i zgłaszają ich nazwiska Radzie Diecezjalnej.

c)     Rada Diecezjalna dokonuje zestawienia nazwisk wybranych delegatów świeckich i przekazuje do Zarządu BPGA.

3.     Status delegata przysługuje również:

a)    Członkom Zarządu BPGA

b)    Honorowemu Prezesowi i Honorowym Członkom BPGA

c)     Delegatom Konsystorza

d)    Duchownym Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP.


§ 6

1.     Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy:

a)    Wybór 4 osobowego Zarządu BPGA

-      Prezesa

-      3 członków,

który stanowi jednocześnie prezydium Zjazdu Delegatów.

b)    Rozdział subwencji na wniosek Zarządu przy uwzględnieniu wagi
i nagłości potrzeb jednostki wspomaganej oraz ofiarności jej diecezji.

c)     Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za miniony okres działalności
i udzielenie absolutorium.

d)    Określenie na wniosek Zarządu przeznaczenia ofiary z nabożeństwa Święta BPGA.

e)     Ustalenie miejsca kolejnego Zjazdu Delegatów.

f)     Przyznanie tytułu „Honorowy Prezes BPGA” oraz „Honorowy Członek BPGA”.

g)     Zmiany niniejszego regulaminu.

2.     Uchwały Zjazdu Delegatów zapadają bezwzględną większością głosów delegatów uczestniczących w Zjeździe.

3.     Nowo wybrany Zarząd BPGA zostaje w dniu wyboru w czasie nabożeństwa Święta BPGA wprowadzony w urzędowanie przez Biskupa Kościoła.

§ 7

1.     Działalnością BPGA kieruje wybrany na 5 lat przez Zjazd Delegatów Zarząd w składzie:

a)    Prezes

b)    Wiceprezes

c)     Sekretarz

d)    Skarbnik

2.     Prezes kieruje pracą Zarządu i ustala zakres obowiązków i kompetencji dla poszczególnych jego członków.

3.     Wybór ponowny poszczególnych członków Zarządu na nową kadencję jest dopuszczalny.

4.     Siedzibą Zarządu jest każdorazowo miejsce zamieszkania Prezesa Zarządu.

5.     Honorowemu Prezesowi BPGA i Honorowym Członkom BPGA przysługuje:

a)    Prawo uczestnictwa w pracach Zarządu BPGA z głosem doradczym.

b)    Status delegata na Zjeździe BPGA.

c)     Prawo reprezentowania BPGA na prośbę Zarządu.

§ 8

W posiedzeniach Zarządu poprzedzających Zjazd Delegatów, jak również
w Zjeździe Delegatów, biorą udział:

1.     Dwaj członkowie Konsystorza delegowani jego uchwałą na prawach członków Zarządu BPGA.

2.     Po jednym delegacie Diecezji z głosem doradczym.

§ 9

Do kompetencji Zarządu BPGA należy:

1.     Propagowanie idei Bratniej Pomocy.

2.     Zwoływanie dorocznych Zjazdów Delegatów i ustalenie porządku ich obrad.

3.     Organizowanie ogólnokościelnych i diecezjalnych uroczystości BPGA.

4.     Wydawanie odezw o składanie ofiar i ustalenie ich terminu.

5.     Przyjmowanie i opiniowanie wniosków o subwencje. Wnioskowanie o nie przyznawanie subwencji wnioskodawcom z Diecezji, której subwencjonowane parafie nie rozliczyły się w ustalonym terminie, nie uzyskały prolongaty lub wydatkowały subwencje niezgodnie z jej przeznaczeniem.

6.     Rozliczanie subwencji i w szczególnie uzasadnionych przypadkach prolongowanie terminu rozliczenia oraz udzielanie zgody na zmianę przeznaczenia subwencji.

7.     Przygotowanie w porozumieniu z Konsystorzem:

a)    Projektu podziału subwencji z ofiary rocznej BPGA.

b)    Przyznanie subwencji z funduszu GAW EKD i Dzieł Diaspory.

c)     Przyznanie specjalnej subwencji z funduszu Wspólnoty Roboczej GAW  i Dzieł Diaspory w Europie.

8.     Wykonywanie uchwał Zjazdu Delegatów.

9.     Składanie sprawozdań z działalności BPGA.

10. Określenie liczby i prowadzenie listy delegatów na Zjazd.

11. Przeprowadzanie lustracji w parafiach ubiegających się o subwencje oraz parafii wspieranych przez BPGA. O przeprowadzonych lustracjach Zarząd informuje Konsystorz.

12. Utrzymywanie kontaktu z diecezjami przez poszczególne Rady Diecezjalne lub ich  oficjalnych przedstawicieli.

13. Reprezentowanie BPGA na zjazdach bratnich stowarzyszeń.

14. Prowadzenie korespondencji.

15. Prowadzenie kroniki obejmującej działalność BPGA.

16. Prowadzenie archiwum akt BPGA.

17. Prawo powoływania doradców i ekspertów z każdorazowym określeniem ich uprawnień.


§ 10

1.     Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes co najmniej raz na kwartał.

2.     Uchwały zapadają większością głosów. W razie równej liczby głosów
o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały rozstrzyga głos Prezesa.


§ 11

Bilans BPGA zatwierdza Konsystorz.

§ 12

1.     Koszty organizacyjne Zjazdu Delegatów pokrywane są z funduszy uchwalonych każdorazowo przez Zjazd.

2.     Koszty podróży delegatów Zjazdu pokrywa macierzysta Parafia, delegatów diecezjalnych Diecezja a delegatów Konsystorza Konsystorz.

3.     Koszty funkcjonowania Zarządu pokrywane są z funduszy BPGA.

 

§ 13

Kontrolę zarządzania funduszami BPGA przeprowadza Komisja Rewizyjna Synodu Kościoła. Komisja Rewizyjna przekazuje protokół z tej czynności Synodowi Kościoła i dorocznemu Zjazdowi Delegatów.

 

§ 14

Uchwały Zjazdu Delegatów, dotyczące zmiany niniejszego regulaminu, zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogółu uprawnionych do głosowania i wymagają zatwierdzenia przez Radę Synodalną w oparciu o opinię Konsystorza.

§ 15

W przypadku ustania działalności Zarządu BPGA kompetencje Zarządu i fundusze przejmuje Konsystorz Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP.

 

 

Niniejszy Regulamin uchwalony został na 134 zjeździe BPGA w Cieszynie dnia 29 maja 1997 roku i wszedł w życie uchwałą Rady Synodalnej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP z dnia 7 czerwca 1997. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci swoją moc Regulamin BPGA z dnia 22 marca 1984 roku.

 

 

 

Regulamin Wyborów Prezesa i członków Zarządu
Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP

 

Art.1

1. Zjazd Delegatów BPGA, jako Kolegium Wyborcze, dokonuje wyboru czteroosobowego Zarządu na okres pięcioletniej kadencji.

2. Zgodnie z par. 6 Regulaminu BPGA, w pierwszej kolejności dokonuje się wyborów Prezesa, a następnie pozostałych członków Zarządu.

3. Wybory powinny być umieszczone w porządku obrad Zjazdu bezpośrednio po przyjęciu sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu i odpowiadających temu konkluzjach zawartych w pokontrolnym protokole Synodalnej Komisji Rewizyjnej.

Art. 2

1. Prezes ustępującego Zarządu zadba o to, aby po ostatnim posiedzeniu Zarządu poprzedzającym Zjazd wyborczy, ale nie później niż na miesiąc przed planowanym terminem Zjazdu, przekazano uczestnikom Zjazdu informację dotyczącą przeprowadzenia na nim wyborów.

2. W powyższej informacji Prezes może wyznaczyć termin do zgłaszania kandydatów na członków nowego Zarządu, co nie wpływa na możliwość zgłaszania przez delegatów lub ich grupy kandydatur w trakcie zjazdu wyborczego.

Art. 3

1. W przypadku zaniechania przez dotychczasowy Zarząd działań, o których mowa w poprzednim artykule, kompetencje do podejmowania działań w sprawie zwołania Zjazdu przejmuje Konsystorz.

2. Wybory Zarządu BPGA na Zjeździe Delegatów BPGA w przewidzianym punkcie jego porządku obrad przeprowadzają dwaj delegaci Konsystorza Kościoła, wyznaczeni zgodnie z par. 8 ust. 1 Regulaminu BPGA.

2. Kandydujący na członka Zarządu wyrażają swoją pisemną zgodę na kandydowanie i przedkładają ją Zarządowi do dnia rozpoczęcia Zjazdu wyborczego.

3. W przypadku zgłaszania kandydatur w trakcie Zjazdu wyborczego, pisemne oświadczenie można zastąpić ustną zgodą kandydata zaprotokołowaną następnie w protokole wyborczym.

Art. 4

1. Kandydatem na członka Zarządu może być każdy z delegatów na Zjazd.

2.Ustępujący członek Zarządu, w tym Prezes, może być kandydatem na kolejną kadencję.

3. Kolegium Wyborcze stanowi Zjazd Delegatów w składzie uwzględniającym osoby wymienione w par. 5 Regulaminu BPGA. Dotychczasowy Zarząd, zgodnie z wspomnianym Regulaminem, przygotowuje pełne listy uprawnionych delegatów.

Art. 5

1. Kolegium Wyborcze, zwykłą większością głosów wyłania z grona delegatów niekandydujących do Zarządu 3-osobową Komisję Skrutacyjną, która wyłania ze swego grona Przewodniczącego.

2. Komisja Skrutacyjna przekazuje delegatom umieszczonym na liście uprawnionych do głosowania, odpowiednie karty do głosowania opieczętowane przez Konsystorz.

3. Po dokonaniu aktu wyboru, Komisja Skrutacyjna przelicza głosy, sporządza protokół a jej Przewodniczący ogłasza pełne wyniki wyborów.

4. Po ogłoszeniu wyników, członkowie Kolegium Wyborczego mają prawo do zgłaszania sprzeciwów odnośnie sposobu przeprowadzania wyborów. Pisemne uzasadnienie sprzeciwu powinno być pod rygorem jego odrzucenia złożone w terminie 7 dni przez zgłaszającego za pośrednictwem Zarządu BPGA do Rady Synodalnej. Rada Synodalna w ciągu 45 dni podejmuje decyzję w sprawie sprzeciwu, określając dalsze warunki funkcjonowania Zarządu. Decyzja Rady Synodalnej jest ostateczna.

Art. 6

1. Wybory Prezesa Zarządu i wybory pozostałych trzech członków Zarządu przeprowadzane są odrębnie, z zachowaniem zasady zawartej w art. 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Z każdych wyborów sporządza się odrębny protokół wyborczy podpisany przez członków Komisji Skrutacyjnej.

2.  Prowadzący wybory przedstawia kandydatów, dokonując prezentacji ich nazwisk i imion oraz parafii, których delegatami są na zjeździe, zarówno tych zgłoszonych uprzednio pisemnie jak i w trakcie obrad, informując jednocześnie o ich pisemnej lub ustnie zgłaszanej zgodzie na kandydowanie stosownie do art.3 pkt 2 i 3 niniejszego aktu.

3. Wybory Prezesa Zarządu i wybory pozostałych trzech członków Zarządu przeprowadzane są tajnie z zachowaniem odpowiednich zasad wyborczych. Karty do głosowania są deponowane w zaklejonych przez prowadzącego kolegium wyborcze kopertach w Biurze Konsystorza Kościoła i po upływie terminu zgłaszania protestów wyborczych i odpowiedzi ostatecznej odnośnie ich rozpatrzenia, są niszczone.

Art. 7

1. Kandydatury na Prezesa Zarządu są w kolejności alfabetycznej umieszczane na tablicy lub w inny sposób, umożliwiający identyfikację tych osób, przy czym za ważne uznaje się wybory dokonane w przypadku zgłoszenia także jednej kandydującej osoby.

2. Delegaci na rozdanych kartach do głosowania wpisują nazwisko lub imię i nazwisko wybranego przez siebie kandydata na Prezesa Zarządu, ewentualnie uzupełniając je o tytuł przynależny tej osobie.

3. Głosy oddane z jakimkolwiek innym dopiskiem niż wskazano w ust. 2 powyżej lub nazwiskiem osoby niekandydującej są nieważne. Oddanie pustej karty oznacza wstrzymanie się od głosu.

Art. 8

1. W pierwszej turze za wybranego na Prezesa Zarządu uważa się kandydata, który uzyskał bezwzględną większość głosów. Bezwzględną większość głosów stanowi więcej niż połowa oddanych głosów ważnych.

2. W przypadku nie osiągnięcia w pierwszej turze wyborów przez któregokolwiek z kandydujących bezwzględnej większości głosów, prowadzący obrady ogłasza przerwę, a następnie zarządza drugą turę wyborów.

3. W drugiej turze wyborów uczestniczy dwóch kandydatów, którzy uzyskali w pierwszej turze najwięcej głosów.

5. Za wybranego w drugiej turze przyjmuje się tego kandydata, który uzyska większość oddanych głosów „za”. W przypadku równej liczby głosów za wybranego przyjmuje się kandydata starszego wiekiem.

Art. 9

1. Kandydaci, którzy nie zostali wybrani na Prezesa Zarządu, po uprzednim ponownym, ustnym wyrażeniu swojej zgody na kandydowanie, zostają umieszczeni na liście kandydatów na członka Zarządu.

2. Pozostali kandydaci na członka Zarządu zgłaszani są zgodnie z art. 3 i 4 niniejszego Regulaminu i wraz z kandydatami wskazanymi w ust. 1-szym niniejszego artykułu umieszczani są alfabetycznie na liście kandydatów.

3. Na liście nie może być mniej niż 4 kandydatów.

4. Na kartkach do głosowania delegaci wpisują w dowolnej kolejności maksimum trzy nazwiska lub imiona i nazwiska wybieranych przez siebie z listy członków Zarządu, ewentualnie uzupełniając je o tytuł przysługujący danej osobie.

Art. 10

1. Umieszczenie więcej niż trzech nazwisk (lub imion z tytułami) kandydatów lub nazwisk (imion) takich osób, które nie są umieszczone na liście do głosowania, powoduje nieważność głosu.

2. Za wybranych uznaje się tych trzech kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę oddanych głosów „za”. Czwarty w kolejności z kandydatów staje się zastępca członka Zarządu, który w przypadku zaistnienia wakatu pełnić będzie funkcję członka zarządu do końca danej kadencji.

Art. 11

1. Komisja Skrutacyjna po sporządzeniu i podpisaniu protokołu wyborczego odczytuje wyniki wyborów.

2. Wszelkie protesty wyborcze dotyczące wyboru członków Zarządu podlegają zasadom określonym wyżej w art.5 ust. 4.

Art. 12

1. Prowadzący Zjazd ogłasza przerwę, podczas której prezes Zarządu zwołuje pierwsze posiedzenie Zarządu w celu jego ukonstytuowania.

2. Prezes Zarządu, zgodnie z par. 7 ust 2 Regulaminu BPGA wyznacza z grona wybranych do Zarządu członków Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

Art. 13

1. Zmiany niniejszego Regulaminu uchwala Rada Synodalna.

2. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Radę Synodalną w dniu 26 kwietnia 2019 r. po konsultacji z Zarządem BPiGA i zaopiniowaniu przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

3. Walny zjazd Delegatów BPGA może wnioskować do Rady Synodalnej o zmianę regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa

Katedralny Kościół Ewangelicko-Augsburski „Zmartwychwstania Pańskiego”

Katowice, 19 czerwca 2014


 

 

Attachments:
Download this file (Zjazd 151 - ulotka os.doc)PORZĄDEK[PORZĄDEK]197 kB

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand