Informacje o katalogu projektów GAW PK 2017

 

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE PK GAW 2017

 

 

 

Konsystorz Kościoła i Zarząd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, w nawiązaniu do ustaleń podjętych na wspólnym posiedzeniu w Bielsku

 

- Białej w dniu 25 października 2012 r. przedstawiają poniżej tryb wyboru wniosku/wniosków, które złożone zostaną przez Kościół Ewangelicko -

 

Augsburski w RP z prośbą o dofinansowanie w ramach Katalogu Projektów GAW na rok 2017 (PK GAW 2017).

 

 

 

Zwracamy uwagę, że projekty przyjęte do tego PK GAW 2017 otrzymają

 

dofinansowanie dopiero w roku 2018.

 

 

 

TRYB WYBORU WNIOSKÓW DO PK GAW 2017:

 

1.    Do dnia 17 stycznia 2016 r. Parafie przesyłają wstępne wnioski o dofinansowanie w ramach PK GAW 2017 równocześnie na adres poczty elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., a także pocztą tradycyjną na adres: Kościół Ewangelicko- Augsburski w RP, ul. Miodowa 21, 00- 246 Warszawa. Przy poczcie tradycyjnej o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

 

2.    Wstępne wnioski powinny zawierać:

 

a) pismo przewodnie,

 

b) opis Parafii,

 

c) opis projektu,

 

d) termin realizacji projektu (nie dłuższy niż dwa lata),

 

e) zamykający się plan finansowy projektu (koszty i źródła finansowania). Plan ten powinien być tak skonstruowany, aby wkład własny Parafii wynosił ok. 1/3 kwoty całego projektu, dotacje z innych źródeł również ok. 1/3 kwoty całego projektu, a dotacja z PK GAW 2017 nie więcej niż 1/3 kwoty całego projektu. Zaznaczam przy tym, że naszemu Kościołowi w ramach  PK GAW 2017 przyznana została kwota  25.000,00 EUR. Wyjaśniamy też, że można składać wniosek na całą kwotę w ramach

 

przyznanej puli lub na część tej kwoty.

 

f) dokumentację zdjęciową,

 

g) opinię właściwej miejscowo Rady Diecezjalnej.

 

3. Decyzja , który wniosek zostanie rekomendowany do GAW, podjęta zostanie wspólnie przez Konsystorz i Zarząd BPGA do dnia 31 stycznia 2016 r. O podjętej decyzji  zainteresowane Parafie zostaną poinformowane niezwłocznie.

 

4. Parafia, której wniosek zostanie wybrany, zobowiązana będzie

 

do dnia 10 marca  2016 r. złożyć w Kancelarii Konsystorza kompletny projekt w języku niemieckim na formularzu GAW . Wzór wniosków obowiązujących w PK GAW 2017 dostępny jest na  stronie:

 

http://www.gustav-adolf-werk.de/projektantraege.html

 

5. Parafia, której wniosek zostanie złożony do GAW zobowiązania będzie również do jego terminowego rozliczenia projektu z dotacjodawcą.

 

Przypominamy, że do Katalogu Projektów GAW można składać projekty nakierowane na rozwój Parafii mające charakter:

 

· inwestycyjny (budowa, rozbudowa, renowacja obiektów kościelnych) lub

 

· nieinwestycyjny (projekty nakierowane na określone grupy społeczne, projekt  misyjne, projekty szkoleniowe itp

 

GAW prosi, aby przynajmniej jeden z wniosków składanych przez Kościoły partnerskie miały socjalno-diakonijny charakter, co znacznie ułatwia GAW zbiórkę funduszy.

 

Zwracamy również uwagę, że ze środków GAW nie można finansować bieżących kosztów osobowych oraz bieżących kosztów działalności. Przyznana przez GAW dotacja może zostać wydana wyłącznie na realizację projektu. W sytuacjach wyjątkowych możliwa jest  zmiana przeznaczenia dotacji. Wymaga to jednak uprzedniej zgody GAW.

 

Zachęcamy Parafie do składania wstępnych wniosków. W razie pytań, prosimy o kontakt z dyrektor Kancelarii Konsystorza pod numerem telefonu 22 88 70 204 lub 506 788 784 lub elektronicznie na adres:

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Warszawa, dnia 9 grudnia 2015 r.

 

 

 

Ks. bp Jerzy Samiec, Prezes Konsystorza

 

Ks. Daniel Ferek, Prezes BPGA

 

 

 

Materiały źródłowe:

 

wytyczne GAW dotyczące składanych wniosków:

 

http://www.gustav-adolf-werk.de/projektantraege.html

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand